Espai Famílies

L’educació de les persones és un procés complex i dinàmic en què conflueixen l’institut i l’entorn, però també les famílies. Aquestes intervenen en el procés educatiu tant a l’institut com a la llar, presten el suport essencial, els valors i les expectatives que són fonamentals perquè l’alumnat percebi la importància de l’educació i assoleixi de forma progressiva el protagonisme en el procés educatiu.

De fet, les funcions educadores del professorat i de la família són complementàries i requereixen la complicitat compartida per aconseguir l’objectiu de formar persones autònomes, responsables i actives en la societat. L’educació és, per tant, el resultat de l’esforç conjunt de les famílies i la institució escolar.

En aquest sentit, cal desplegar una sèrie d'estratègies, actuacions i complicitats per afavorir el procés educatiu dels nostres alumnes:

Per part de l’Institut Comte de Rius:

 • Oferir un servei educatiu públic de qualitat que respongui a les necessitats i expectatives de l’alumnat i de les seves famílies, impartint una formació integrada en coneixements i en valors.
 • Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne o alumna.
 • Vetllar per fer efectius els drets de l’alumnat en l’àmbit acadèmic.
 • Respectar les conviccions de la família, en el marc dels principis i valors educatius establerts en les lleis.
 • Protegir la intimitat de l’alumne o alumna.
 • Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre.
 • Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per l’avaluació del rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, informar a la família els resultats de les avaluacions.
 • Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família.
 • Mantenir comunicació periòdica amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne o alumna, a banda de les que calgui amb caràcter extraordinari o urgent.
 • Comunicar a la família les absències de l’alumne o alumna al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.
 • Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família.

Per part de la família:

 • Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, la de l’equip directiu.
 • Col·laborar amb l’institut per tal de desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.
 • Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament de l’institut, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.
 • Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat.
 • Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa . Realització de les tasques encomanades fora de l’horari lectiu pel professorat.
 • Adreçar-se directament a l’institut per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.
 • Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al seu procés d’aprenentatge.
 • Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.
 • Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.
 • Informar el fill o filla del contingut d’aquestes estratègies, actuacions, i complicitats.
 • Revisar conjuntament amb l’institut aquestes estratègies, actuacions i complicitats i, si escau, el contingut, sempre que sigui necessari.

EL CONSELL ESCOLAR I L'AMPA

Per recolzar la relació entre Institut i Famílies existeixen òrgans com el Consell Escolar, que és l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre, i l'AMPA, l'Associació de Mares, Pares i Tutors d'Alumnes.

Descarrega't el document del Consell Escolar

DESCARREGA'T EL DOCUMENT DE L'AMPA


ENLLAÇOS D'INTERÈS:

Família i Escola

Estudiar a Catalunya

Un portal – El web de l’educació superior a Catalunya

Servei d’orientació professional . Servei d’Ocupació de Catalunya

Orientació professional


SUGGERIMENTS

Tens cap suggeriment per millorar la col·laboració entre l'Institut i la família? Explica'ns-ho aquí.

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256