bordeizdo
bordedcho
bordeizdo

MENÚ PRINCIPAL

  • Xarxa FP.CAT
  • Servei Integrat d'Orientació Professional
  • FP Servei Assesora i Reconeix
  • IntegraFP.CAt
  • Butlletins digitals NEWS
  • Imatges del Centre
  • Proves d'accés a CF
  • La meva XTEC
  • Departament d'Ensenyament
  • Perfil Contractant

RSS Noticies XTEC

logoISO


Formació en Centres de Treball
En el marc de la Formació Professional, la finalitat del crèdit FCT (Formació en Centres de Treball) és el desenvolupament d’estratègies que facin convergir el món laboral i acadèmic.
Paral·lelament, es pretén incloure en el currículum de l’alumne/a els coneixements necessaris per fer realitat la seva transició cap a l'empresa i, alhora, facilitar al món empresarial el contacte amb futurs empleats.
Els objectius que ens proposem d’acomplir van en la direcció que els alumnes siguin protagonistes d’un aprenentatge dels coneixements i tecnologies actuals en un àmbit real de treball, on puguin desenvolupar els coneixement assolits a l’escola.
El tipus d’acord serà de conveni (NO LABORAL) entre l'empresa i l’Institut, els quals signaran i del qual disposaran còpia l'alumne/a, l’empresa, i l’escola.
El seguiment de les pràctiques el realitzarà el Tutor/a de pràctiques de l’alumne/a a través del Quadern de Seguiment, tot mantenint contactes periòdics amb el/la responsable de la formació en el centre de treball.
L’avaluació del crèdit de l'FCT serà continua durant l’estada de l’alumne/a a l’empresa. El Tutor/a durà a terme, conjuntament amb l’estudiant, la valoració de les característiques de la formació pràctica a fi de vetllar per la seva idoneïtat i corregir, si cal, les possibles deficiències. En acabar el període de pràctiques el Tutor/a demanarà l’avaluació de l’alumne/a al responsable de l'FCT de l’empresa, per tal de poder ésser contemplada en l’avaluació final.ESTUDI D'INSERCIÓ LABORAL DELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 2012 QUE S'IMPARTEIXEN A L'INSTITUT COMTE DE RIUS

Aquest estudi ens permet conèixer les característiques de la inserció segons variables fonamentals, com el nivell de formació, el gènere o l’especialitat. Per primera vegada, l’estudi inclou sèries anuals que configuren l’evolució de determinats itineraris d’inserció de les cohorts corresponents de Formació Professional Inicial.

 
 

ESTUDI D'INSERCIÓ LABORAL 2011 A L'INSTITUT COMTE DE RIUS

 

RESULTATS RELLEVANTS DE L’ESTUDI: un 45,05% ja s’ha incorporat plenament al mercat laboral i un altre 11,64% compagina la feina amb els estudis. Aquests dos col·lectius representen el 56,69% dels graduats. Seguidament, el 30,83% ha decidit continuar estudiant per tal d’augmentar el seu nivell de qualificació (sigui accedint a un nivell superior o incrementant la seva polivalència en el mateix nivell). Finalment el 12,64% dels enquestats buscava feina en el moment de respondre l’enquesta.

 
•PDF• •Imprimeix• •Correu electrònic•

ESTUDI D'INSERCIÓ LABORAL A L'INSTITUT COMTE DE RIUS

 

Els resultats obtinguts en l’estudi sobre el grau d’inserció laboral de l’alumnat que finalitza cicles formatius en l’Institut Comte de Rius mostra que el 71,42% d’alumnes que han cursat un cicle formatiu de grau mitjà tenen una feina relacionada amb els estudis realitzats, i en el cas dels que han estudiat un cicle formatiu de grau superior, aquest percentatge arriba fins al 82,45%.

Consultar l’estudi complet