Curs de preparació per a la incorporació al Grau Superior

  • DESTINATARIS: Persones que posseeixin el títol de tècnic (CFGM).
  • DURADA: 700 hores
  • EFECTES DEL CURS: En els ensenyaments de formació professional inicial, l’accés directe a qualsevol cicle de Grau Superior, d’acord amb la reserva de places prevista per als alumnes que superin aquest curs.
  • CONTINGUT: Oferta de l’Institut (part comuna + específica + tutoria = 20h)

Matèries part comuna Opció cientificotecnològica Hores/setmana
Llengua catalana
X 3h
Llengua castellana
X 3h
Llengua anglesa
X 5h
Tutoria i orientació
X 1h
Matèries part específica Opció cientificotecnològica Hores/setmana
Matemàtiques
Obligatòria 4h
Física – Tecnologia
Opció (També AR) 4h
Química - Biologia
Opció (També EE) 4h

A més, l’Institut oferta matèries que es poden cursar telemàticament a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC):

  • Economia de l’empresa - Opció humanística i social (HS) 4h
  • Psicologia i sociologia - Opció humanística i social (HS) 4h
  • Expressió gràfica i plàstica - Opció artística (AR) 4h
  • Ciències de l’esport - Opció esportiva (EE) 4h Vàlida per a la família d’Activitats físiques i esportives
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256