Electromecànica de Vehicles Automòbils

 • Ensenyament: Formació professional – Grau Mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Família professional: Transport i manteniment de vehicles
 • Codi del cicle: CFPM TM10 (LOE)
 • Modalitat: presencial Duració: 2 cursos escolars
 • Horari:
  - 1r curs matí (de 8 a 14.30 h)
  - 2n curs per determinar
 • Preu: 50 € (assegurança escolar + aportació famílies) + 0 € (preu públic) = 50 € /anuals

Competència general

La competència general d'aquest títol consisteix en realitzar operacions de manteniment, muntatge d'accessoris i transformacions en les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat del sector d'automoció, ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat ...

Currículum (a partir del curs 2024 – 2025)

Mòdul
Professional
Hores al
centre educatiu
Hores d'estada
a l'empresa
Hores
Totals
0452. Motors 99 53 152
0453. Sistemes auxiliars del motor. 132 99 231
0454. Circuits de fluids. Suspensió i direcció 132 66 198
0455. Sistemes de transmissió i frenada 99 99 198
0456. Sistemes de carrega i arrencada 165 33 198
0457. Circuits elèctrics auxiliars del vehicle 99 99 198
0458. Seguretat i confortabilitat 99 66 165
0260. Mecanització básica 66 - 66
1713 Projecte intermodular 198 - 198
0156 (GM) 0179(GS). Anglès professional 66 - 66
1664 (GM) 1665 (GS).Digitalització aplicada als sectors productius 33 - 33
1708. Sostenibilitat aplicada al sistema productiu 33 - 33
1709. Itinerari personal per a l'ocupabilitat | 99 - 99
1710. Itinerari personal per a l'ocupabilitat || 66 - 66
Mòdul professional optatiu 99 - 99

Currículum (fins el curs 2023 - 2024)

Mòduls professionals: Unitats formatives:
M1- Motors
 • Motors. Funcionament i components
 • Verificació, diagnosi d’avaries i manteniment dels motors
M2 - Sistemes auxiliars de motors
 • Combustibles i sistemes anticontaminació
 • Sistemes auxiliars dels motors. Gestió i funcionament
 • Verificació, diagnosi i manteniment dels sistemes auxiliars
M3 - Circuits de fluids. Suspensió i direcció
 • Circuits pneumàtics i hidràulics
 • Sistemes de suspensió i direcció
 • Diagnosi i manteniment dels sistemes de direcció i suspensió
M4 - Transmissió i frenat
 • Sistemes de transmissió. Funcionament, verificació i diagnosi
 • Transmissions automàtiques. Funcionament, verificació i diagnosi
 • Sistemes de frens. Funcionament, verificació i diagnosi
M5 - Motors elèctrics i sistemes de càrrega
 • Principis electrotècnics bàsics
 • Circuits elèctrics bàsics: simbologia i esquemes
 • Circuits de càrrega. Funcionament, verificació i diagnosi
 • Motors elèctrics. Funcionament, verificació i diagnosi
M6 - Circuits elèctrics auxiliars
 • Funcionament i verificació dels circuits elèctrics auxiliars
 • Xarxes de comunicacions
 • Diagnosi i manteniment dels sistemes elèctrics
M7 - Sistemes de seguretat i confortabilitat
 • Sistemes de seguretat. Funcionament, verificació i diagnosi
 • Sistemes de confort. Funcionament, verificació i diagnosi
 • Manteniment i reciclatge dels sistemes amb gasos refrigerants
M8 - Mecanitzat bàsic
 • Dibuix tècnic i traçat de peces
 • Mecanitzat manual de peces
 • Soldadura
M9 - Formació i orientació laboral
 • Incorporació al treball
 • Prevenció de riscos laborals
M10 - Empresa i iniciativa emprenedora
 • Empresa i iniciativa emprenedora
M11 - Anglès tècnic
 • Anglès tècnic
M12 - Síntesi
 • Síntesi
M13 - Formació en centres de treball
 • Formació en centres de treball

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un altre cicle de grau mitjà
 • a un cicle de grau superior

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Reparador o reparadora de sistemes pneumàtics i hidràulics.
 • Reparador o reparadora de sistemes de transmissió i frens.
 • Reparador o reparadora de sistemes de direcció i suspensió.
 • Operari o operària d'ITV.
 • Instal·lador o instal·ladora d'accessoris a vehicles.
 • Operari o operària d'empreses dedicades a la fabricació de recanvis.
 • Electromecànic Electromecànic de motocicletes.
 • Venedor o venedora, distribuïdor o distribuïdora de recanvis i d'equips de diagnosi.

Amb aquesta titulació s'obté de forma directa el certificat acreditatiu per a la comercialització i manipulació d'equips amb sistemes frigorífics que utilitzin refrigerants fluorats destinats a confort tèrmic de persones instal·lats en vehicles.

Què necessites per accedir-hi

Tenir un d’aquests títols:

 • Graduat/ada en educació secundària obligatòria.
 •  Tècnic/a bàsic/a.
 •  Tècnic/a.
 •  Tècnic/a superior.
 •  Tècnic/a auxiliar.
 •  Batxillerat superior (plans educatius anteriors a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig).
 •  Titulacions equivalents per accedir als cicles formatius de grau superior.

O bé, haver superat:

 • Una oferta formativa de certificat professional inclosa en el cicle.
 •  Un curs de formació específic per accedir als cicles de grau mitjà.
 •  Una prova d'accés.
 •  El segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.
 •  El tercer curs del Pla 1963 o segon de comuns experimental dels ensenyaments d'arts aplicades i oficis artístics.
 •  El segon curs de BUP, amb un màxim de dues matèries suspeses.
 •  Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per tenir 40 anys o més i acreditar experiència laboral o professional.
 • Altres estudis o cursos de formació equivalents acadèmicament.

Com preinscriure’t

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la.

Preinscripció matricula

Preinscripció (GENCAT)

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
877 44 98 98
iescomtederius@xtec.cat