Instal·lacions elèctriques i automàtiques

 • Ensenyament: Formació professional – Grau Mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Família professional: Electricitat i electrònica
 • Codi del cicle: CFPM EE10 (LOE)
 • Modalitat: presencial (grup matí i tarda); semipresencialitat (grup tarda)
 • Duració: 2 cursos escolars
 • Horari:
  • 1r curs: grup de matí (de 8 a 14.30 h) i grup de tarda (de 15 a 21.30 h)
  • 2n curs per determinar
 • Preu: 50 € (assegurança escolar + aportació famílies) + 0 € (preu públic) = 50 € /anuals

Competència general

Aquests estudis postobligatoris capaciten per muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats.

Currículum (a partir del curs 2024 – 2025)

Mòdul
Professional
Hores al
centre educatiu
Hores d'estada
a l'empresa
Hores
Totals
0232_ Automatismes Industrials 165 99 264
0235 _Instal lacions Elèctriques 198 99 297
0237 _Infrastructures Comunes de Telecomunicació en Habitatges i Edificis 66 66 132
0233_Electronica 66 - 66
0234_Electrotecnia 132 - 132
1709 _Itinerari Personal per a l'Ocupabilitat 99 - 99
0156 Anglès professional 66 - 66
1664 Digitalizació aplicada als sectors productius (GM) 33 - 33
1708 Sostenibilitat aplicada al sistema productiu 33 - 33
0236 _Instal-lacions de Distribució 66 66 132
0238_Instal lacions Domotiques 66 66 132
0239 _Instal lacions Solars Fotovoltaiques 66 53 119
0240_Maquines Elèctriques 66 66 132
1710_Itinerari Personal per a l'Ocupabilitat Il 66 - 66
Modul optatiu 99 - 99
1713_Projecte Intermodular 198 - 198
  1485 515 2000

Currículum (fins el curs 2023 - 2024)

Mòduls professionals: Unitats formatives:
M1 - Automatismes industrials
 • Dibuix tècnic aplicat als automatismes
 • Mecanització de quadres elèctrics
 • Automatització elèctrica cablada
 • Automatització pneumàtica i electropneumàtica
 • Automatització programable
M2 - Instal·lacions elèctriques interiors
 • Equips, dispositius, materials i eines
 • Instal·lacions elèctriques interiors en edificis d’habitatges
 • Instal·lacions elèc. interiors en locals, oficines i indústries
 • Documentació tècnica de les instal·lacions elèc. interiors
 • Informàtica bàsica aplicada al càlcul i la representació gràfica d’instal·lacions elèctriques
M3 - Instal·lacions de distribució
 • Centres de transformació i xarxes de distribució en baixa tensió
 • Instal·lacions d’enllaç
M4 - Infra. comunes de telecomunicació en habitatges i edificis
 • Instal·lacions d’antenes
 • Instal·lacions de telefonia interior i d’intercomunicació
M5 - Instal·lacions domòtiques
 • Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats
 • Instal·lacions domòtiques amb sistemes centralitzats i distribuïts
M6 - Instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques
M7 - Màquines elèctriques
 • Transformadors
 • Màquines rotatives de corrent continu
 • Màquines rotatives de corrent altern
M8 - Electrònica
 • Electrònica digital
 • Electrònica analògica
M9 - Electrotècnia
 • Corrent continu i electromagnetisme
 • Corrent altern
 • Màquines elèctriques
 • Seguretat en les instal·lacions electrotècniques
M10 - Formació i orientació laboral
 • Incorporació al treball
 • Prevenció de riscos laborals
M11 - Empresa i iniciativa emprenedora
 • Empresa i iniciativa emprenedora
M12 - Anglès tècnic
 • Anglès tècnic
M13 - Síntesi
 • Síntesi
M14 - Formació en centres de treball
 • Formació en centres de treball

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un altre cicle de grau mitjà
 • a un cicle de grau superior

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • electricista industrial i d'instal·lacions elèctriques d'edificis;
 • instal·lador o instal·ladora de línies elèctriques, equips electrònics en edificis, antenes i equips telefònics;
 • electricista de construcció;
 • electricista de manteniment;
 • instal·lador o instal·ladora i mantenidor o mantenidora de sistemes domòtics, i
 • muntador o muntadora d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica;
 • instal·lador de telecomunicacions en edificis i habitatges

Amb aquest títol s'obté la competència per ser instal·lador autoritzat en Baixa Tensió i la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d'infraestructures comunes de telecomunicacions.

Què necessites per accedir-hi

Tenir un d’aquests títols:

 • Graduat/ada en educació secundària obligatòria.
 •  Tècnic/a bàsic/a.
 •  Tècnic/a.
 •  Tècnic/a superior.
 •  Tècnic/a auxiliar.
 •  Batxillerat superior (plans educatius anteriors a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig).
 •  Titulacions equivalents per accedir als cicles formatius de grau superior.

O bé, haver superat:

 • Una oferta formativa de certificat professional inclosa en el cicle.
 •  Un curs de formació específic per accedir als cicles de grau mitjà.
 •  Una prova d'accés.
 •  El segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.
 •  El tercer curs del Pla 1963 o segon de comuns experimental dels ensenyaments d'arts aplicades i oficis artístics.
 •  El segon curs de BUP, amb un màxim de dues matèries suspeses.
 •  Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per tenir 40 anys o més i acreditar experiència laboral o professional.
 • Altres estudis o cursos de formació equivalents acadèmicament.

Com preinscriure’t

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la.

Preinscripció matricula

Preinscripció (GENCAT)

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
877 44 98 98
iescomtederius@xtec.cat