Automatització i Robòtica Industrial

 • Ensenyament: Formació professional – Grau Superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Família professional: Electricitat i electrònica
 • Codi del cicle: CFPS EEB0 (LOE)
 • Modalitat: presencial (grup matí i grup de tarda); semipresencial (grup de tarda)
 • Duració: 2 cursos escolars
 • Horari:
  • 1r curs : grup matí (de 8 a 14.30 h) i grup tarda (de 15 a 21.30 h)
  • 2n curs: per determinar
 • Preu: 50 € (assegurança escolar + aportació famílies) + 360 € (preu públic) = 410 € /anuals

Competència general

Aquests estudis capaciten per desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d'instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i posada en marxa d'aquests sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots.

Currículum (a partir del curs 2024 – 2025)

Mòdul
Professional
Hores al
centre educatiu
Hores d'estada
a l'empresa
Hores
Totals
0959 Sistemes elèctrics, pneumátics i hidràulics 99 66 165
0960_Sistemes secuencials programables 99 66 165
0961_Sistemes de mesura y regulació 99 53 152
0962_Sistemes de potència 132 66 198
0963Documentació técnica 66 33 99
0964_Informätica Industrial 66 33 99
1709_Itinerar per a l'Ocupabilitat I 99
99
0179_Anglès professional 66
66
1665_Digitalización aplicada als sectors productius 33
33
1708Sostenibilidad aplicada al sistema productiu 33
33
0965_Sistemes programables avançats 66 33 99
0966_Robotica industrial 66 33 99
0967_Comunicacions industrials 99 66 165
0968 _Integració de sistemes d'automatització industrial 99 66 165
1710_Itinerar per a l'Ocupabilitat Il 66
66
MP optatiu 99
99
0969 Projecte intermodular - 198
198
Total 1485 515 2000

Currículum (fins el curs 2023 - 2024)

Mòduls professionals: Unitats formatives:
M1 - Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics
 • Automatització elèctrica cablada
 • Automatització pneumàtica i electropneumàtica
 • Automatització hidràulica i electrohidràulica
M2 - Sistemes seqüencials programables
 • Instal·lació i muntatge de PLCs
 • Programació de PLCs
 • Disseny de sistemes combinacionals i seqüencials
M3 - Sistemes de mesura i regulació
 • Sensors, sistemes de condicionament i mesura i dispositius d’accionament
 • Sistemes de regulació automàtica
 • Sistemes de mesura virtual i adquisició de dades
M4 - Sistemes de potència
 • Configuració d’intal·lacions elèctriques
 • Electrònica de potencia
 • Maquines elèctriques
M5 - Documentació tècnica
 • Documentació gràfica en projectes d’automatització i robòtica industrial
 • Documentació escrita en projectes d’automatització i robòtica industrial
 • Pressupostos en projectes d’automatització i robòtica industrial
M6 - Sistemes programables avançats
 • Sistemes avançats de control industrial
 • Sensors avançats
M7- Robòtica industrial
 • Configuració de robots industrials
 • Programació de robots industrials
 • Manteniment de robots industrials
 • Servo accionaments
M8 - Comunicacions industrials
 • Estructures i protocols de comunicacions industrials
 • Sistemes de control i supervisió de processos
 • Xarxes industrials
 • Sistemes d’accés remot a processos industrials
M9 - Integració de sistemes d’automatització industrial
 • Sistemes d’automatització industrial
 • Muntatge, programació i ajust dels sistemes
 • Posada en marxa dels sistemes d’automatització
 • Planificació i gestió del manteniment dels sistemes d’automatització
M10 - Informàtica industrial
 • Equips, xarxes locals i entorn Web
 • Programació d’equips i sistemes industrials
M11 - Formació i orientació laboral
 • Incorporació al treball
 • Prevenció de riscos laborals
M12 - Empresa i iniciativa emprenedora
 • Empresa i iniciativa emprenedora
M13 - Projecte d’automatització i robòtica industrial
 • Projecte d’automatització i robòtica industria
M14 - Formació en centres de treball
 • Formació en centres de treball

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol altre grau superior o a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • cap d'equip de supervisió de muntatge i de manteniment de sistemes d'automatització industrial;
 • verificador o verificadora d'aparells, quadres i equips elèctrics;
 • cap d'equip en un taller electromecànic;
 • tècnic o tècnica en organització de manteniment de sistemes d'automatització industrial;
 • tècnic o tècnica de posada en marxa de sistemes d'automatització industrial;
 • projectista de sistemes de control de sistemes d'automatització industrial;
 • projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d'automatització industrial;
 • projectista de xarxes de comunicació de sistemes d'automatització industrial;
 • programador i controlador o programadora i controladora de robots industrials;
 • tècnic o tècnica en disseny de sistemes de control elèctric;
 • dissenyador o dissenyadora de circuits i sistemes integrats en automatització industrial.

Què necessites per accedir-hi

Tenir un d’aquests títols:

 • Batxillerat.
 • Batxillerat LOGSE.
 • BUP.
 • Tècnic/a de grau mitjà de formació professional.
 • Títol de tècnic/a o tècnic/a d'arts plàstiques i disseny.
 • Tècnic/a superior de formació professional o grau universitari o equivalent.
 • Tècnic/a especialista, tècnic/a superior o equivalent.

O bé, haver superat:

 • Una oferta formativa de certificat professional inclosa en el cicle.
 • Un curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior.
 • Una prova d'accés.
 • El segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • El COU o un curs preuniversitari.
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per tenir 40 anys o més i acreditar experiència laboral o professional.

Com preinscriure’t

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la.

Preinscripció matricula

Preinscripció (GENCAT)

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
877 44 98 98
iescomtederius@xtec.cat