Projectes d'Edificació

 • Ensenyament: Formació professional – Grau Superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Família professional: Edificació i obra civil
 • Codi del cicle: CFPS EOB0 (LOE)
 • Modalitat: presencial
 • Duració: 2 cursos escolars
 • Horari:
  • 1r curs: grup de tarda (de 15 a 21.30 h)
  • 2n curs: grup de tarda (de 15 a 21.30 h)
 • Preu: 50 € (assegurança escolar + aportació famílies) + 360 € (preu públic) = 410 € /anuals

Competència general

Aquests estudis postobligatoris capaciten per elaborar la documentació tècnica de projectes d'edificació, realitzar replantejaments d'obra i gestionar el control documental per a la seva execució, respectant la normativa vigent i les condicions establertes de qualitat, seguretat i medi ambient.

Currículum (a partir del curs 2024 – 2025)

Mòdul
Professional
Hores al
centre educatiu
Hores d'estada
a l'empresa
Hores
Totals
0563_Representacions de construcció 132 165 297
0564 Amidaments i valoracions de construcció 33 66 99
0565 _Replanteig de construcció 66 66 132
0566 Planificació de construcció 33 66 99
0568 Instal-lacions en edificació 53 99 152
0567_Disseny i construcció d'edificis 66 99 165
1709 Itinerar per a l'ocupabilitat I 99 66
0156_Anglès professional 66 99
0664_Digitalización aplicada als sectors productius 33 33
1708_Sostenibilidad aplicada al sistema productiu 33 33
0569 Eficiència energètica en edificació. 33 66 99
0570 _Desenvolupament de projectes d'edificació residencial 66 99 165
0571_Desenvolupament de projectes d'edificació no residencial 33 99 132
0562 Estructures de construcció. 66 66
MP optatiu 99 99
1710_Itinerar per a l'ocupabilitat II 66 66
0572 Projecte intermodular 198 198
Total 515 1485 2000

Currículum (fins el curs 2023 - 2024)

Mòduls professionals: Unitats formatives:
M1 - Representacions de construcció
 • Representació bàsica de projectes de construcció.
 • Representació assistida per ordinador.
 • Presentació i gestió documental de projectes de construcció.
M2 - Amidaments i valoracions de construcció
 • Amidaments i pressupostos.
 • Control de costos.
M3 - Replanteigs de construcció
 • Organització dels replanteigs.
 • Replanteigs d’obres.
M4 - Planificació de construcció
 • Estudis i plans de seguretat.
 • Planificació de projectes i obres.
M5 - Instal·lacions en edificació
 • Instal·lacions d’aigua i electricitat.
 • Instal·lacions de gas, calefacció, climatització, ventilació i producció d’ACS.
 • Instal·lacions especials, de protecció contra incendis i de telecomunicacions.
M6 - Eficiència energètica en edificació
 • Limitació de la demanda energètica d’edificis.
 • Qualificació energètica d’edificis.
M7 - Desenvolupament de projectes d’edificació residencial
 • Estudis previs de projectes d’edificació.
 • Projecte bàsic d’edificació.
 • Projecte executiu d’edificació.
 • Projectes d’edificació amb programari de modelatge.
M8 - Desenvolupament de projectes d’edificació no residencial
 • Organització i desenv. de proj. d’instal·lacions en edificació.
 • Doc. gràfica de projectes d’instal·lacions en edificació.
 • Doc. escrita de projectes d’instal·lacions en edificació.
M9 - Estructures de construcció
 • Càlcul d’elements estructurals.
 • Construcció d’elements estructurals.
 • Terrenys i obres de terra.
M10 - Disseny i construcció d’edificis
 • Definició de projectes d’edificació.
 • Solucions constructives en edificació.
 • Estructures en edificació.
M11 - Formació i orientació laboral
 • Incorporació al treball
 • Prevenció de riscos laborals
M12 – Empresa i iniciativa emprenedora
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
M13 - Projecte en edificació
 • Projecte en edificació.
M14 - Formació en centres de treball
 • Formació en centres de treball

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol altre grau superior o a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Delineant projectista d'edificacions
 • Delineant d'edificacions
 • Delineant d'instal·lacions
 • Maquetista de construccions
 • Ajudant/a de cap d'oficina tècnica
 • Ajudant/a de planificador/a
 • Ajudant/a de tècnic/a de control de costos
 • Tècnic/a de control documental
 • Especialista en replantejaments
 • Ajudant/a de processos de certificació energètica d'edificis
 • Tècnic/a d'eficiència energètica d'edificis
 • Delineant projectista de xarxes i sistemes de distribució de fluids.

Aquest títol permet l'obtenció directa de la Targeta Professional de la Construcció (TPC), d'acord amb les especificacions establertes en el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció.

Què necessites per accedir-hi

Tenir un d’aquests títols:

 • Batxillerat.
 • Batxillerat LOGSE.
 • BUP.
 • Tècnic/a de grau mitjà de formació professional.
 • Títol de tècnic/a o tècnic/a d'arts plàstiques i disseny.
 • Tècnic/a superior de formació professional o grau universitari o equivalent.
 • Tècnic/a especialista, tècnic/a superior o equivalent.

O bé, haver superat:

 • Una oferta formativa de certificat professional inclosa en el cicle.
 • Un curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior.
 • Una prova d'accés.
 • El segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • El COU o un curs preuniversitari.
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per tenir 40 anys o més i acreditar experiència laboral o professional.

Com preinscriure’t

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la.

Preinscripció matricula

Preinscripció (GENCAT)

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
877 44 98 98
iescomtederius@xtec.cat