FP BÀSICA

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA - ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 2020 - 2021

Requisits

 • Tenir complerts quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no tenir complerts els 18 anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.
 • Haver cursat quart, tercer o, excepcionalment, segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.
 • Haver estat proposat per l’equip docent, mitjançant el corresponent consell orientador, amb l’aprovació dels pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de formació professional bàsica.

Documentació per a la preinscripció

A causa de les circumstàncies extraordinàries per la Covid-19, s’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper i queda substituïda per utilitzar el formulari telemàtic.

La documentació necessària – escanejada o fotografiada – s’ha d’enviar, mitjançant un correu electrònic, a la bústia electrònica:

preinscripcio.comtederius@gmail.com

especificant l’assumpte  “FP BÀSICA nom de l’alumne”.

Cas que la presentació per via telemàtica no sigui possible, s’ha de demanar cita prèvia per a fer la preinscripció de forma presencial, trucant al telèfon:

977 24 13 84

de dilluns a divendres, de 9 h a 13 h, a partir del 27 de maig.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Sol·licitud de preinscripció

 • Original i fotocòpia DNI / NIE / Targeta de residència del pare, mare o tutor/a legal.
 • Original i fotocòpia DNI del alumne/a.
 • Original i fotocòpia del llibre de família (o resolució d’acolliment del Dpt. de Benestar Social i Família).
 • Consell Orientador, per part del centre de procedència, amb recomanació d’incorporació a un cicle d’FP Bàsica.
 • Certificat de qualificacions dels cursos d’ESO superats o cursats.

Important: L’alumnat que no presenti el consell orientador no obtindrà plaça assignada.

Model de consell orientador

Calendari del procés

 • Publicació de l’oferta:  10 de juny de de 2020
 • Presentació de sol·licituds:    del 15 al 25 de juny de 2020
 • Publicació llistes provisionals d’admesos i exclosos:  30 de juny de 2020
 • Període de reclamacions:  de l’1 al 3 de juliol de 2020
 • Publicació llistes definitives:  6 de juliol de 2020
 • Matrícula:
  del 7 al 14 de juliol de 2020
  del 2 al 4 de setembre de 2020

Imprès de matrícula

Imprès de pagament

Documentació per la matrícula

Condicions de seguretat, en cas d'haver d'accedir al centre

 • Si és possible portar emplenada la sol·licitud des de casa.
 • Portar bolígraf propi.
 • Portar mascareta i guants.
 • No acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presenten símptomes de coronavirus. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Criteris de prioritat

 • L’Institut, mitjançant una possible entrevista prèvia, avaluarà la idoneïtat, o no, de l’aspirant als estudis d’FP Bàsica.
 • Cas de superar de forma positiva l’entrevista, per ordenar les sol·licituds i assignar els llocs escolars dels centres quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, s’apliquen successivament els blocs de prioritat següents:
  - Primer: alumnes que durant l’any natural d’inici del cicle (2020) compleixen 17 anys, i que durant el curs 2019-2020 han cursat el quart curs de l’ESO.
  - Segon: alumnes que durant l’any natural d’inici del cicle (2020) compleixen 16 anys, i que durant el curs 2019-2020 han cursat el quart curs de l’ESO.
  - Tercer: alumnes que durant l’any natural d’inici del cicle (2020) compleixen 17 anys, i que durant el curs 2019-2020 han cursat el tercer curs de l’ESO.
  - Quart: alumnes que durant l’any natural d’inici del cicle (2020) compleixen 16 anys i que durant el curs 2019-2020 han cursat el tercer curs de l’ESO.
  - Cinquè: alumnes que durant l’any natural d’inici del cicle (2020) compleixen 17 anys i que durant el curs 2019-2020 han cursat el segon curs de l’educació secundària obligatòria. Sisè: alumnes que durant l’any natural d’inici del cicle (2020) compleixen 16 anys i que durant el curs 2019-2020 han cursat el segon curs de l’ESO.
  Dins de cadascun dels blocs de prioritat precedents es prioritzen les sol·licituds segons la major qualificació obtinguda en el darrer curs acadèmic d’ESO cursat.
 • Quan hi hagi sol·licituds d’alumnes que durant l’any natural d’inici del cicle compleixen 15 anys, s’agruparan en un setè bloc i podran obtenir les places vacants que restin un cop assignats els sis primers blocs. Dins d’aquest setè bloc, s’ordenen les sol·licituds donant prioritat als alumnes que provenen dels cursos més alts de l’ESO, de forma que els que provinguin de 3r curs tinguin prioritat sobre els de 2n curs. En cas d’empat, tindran prioritat els de major qualificació mitjana obtinguda en el darrer curs acadèmic d’ESO cursat.
 • Si un cop assignats els set blocs queden places vacants, les poden ocupar persones que compleixen 18 o més anys d’edat en l’any natural d’inici del cicle, sempre que no estiguin en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria, o d’un títol de formació professional o de qualsevol altre títol que acrediti la finalització d’estudis secundaris complets. Quan hi hagi més sol·licitants que places, s'ordenaran les sol·licituds aplicant consecutivament els següents criteris de prioritats:
  a) Alumnes escolaritzats a l’ESO durant el curs 2019-2020.
  b) Alumnes que compleixen 18 anys en l’any natural d’inici del cicle.
  c) Curs més alt a què han accedit en l’ESO.

Llistes d’admesos /exclosos

Les llistes d’admesos i exclosos es publicaran al web de forma anonimitzada.

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS

LLISTAT DEFINITIVA ADMESOS

Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256