PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 2024 / 2025

La presentació de la sol·licitud ha de fer-se electrònicament. El tràmit acaba amb l’enviament del formulari, on s’adjunta la documentació acreditativa necessària i no s’ha de presentar cap còpia al centre.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a. S’hi poden indicar diverses peticions d’admissió en centres diferents, ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat.

Nou

1.- PRESENTAR SOL·LICITUD EN SUPORT ELECTRÒNIC

Documentació identificativa:

- Si s’ha indicat el número identificador de RALC de l’alumne/a, no cal presentar cap documentació identificativa.
- Si l’alumne no té número identificador de RALC --> cal presentar el llibre de família, cas que l’alumne sigui menor d’edat.
- També cal adjuntar el document d’identitat de l’alumne/a i/o dels progenitors si s’han identificat amb el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea. Si s’ha identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo si no s’han pogut validar les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud.

Documentació a efectes de baremació:

 • Si encara s’està cursant l’ESO: qualificació mitjana de 3r i 4t d’ESO. No cal adjuntar cap certificat perquè aquesta s’obté de les bases de dades del Dpt. d’Educació i es mostra en la llista de puntuació provisional. Si no s’ha pogut obtenir, s’ha de presentar telemàticament en el període de reclamacions (veure calendari).

 • Si ja s’ha finalitzat l’ESO: certificat acadèmic amb nota mitjana numèrica ESO. No cal adjuntar certificació acadèmica si s’ha finalitzat l’ESO a partir del curs 2017-18 o si es cursa actualment el 4t d’ESO (s’obtindrà de les bases de dades d’Educació). Si no s’ha pogut obtenir, caldrà presentar-lo abans de finalitzar el període de reclamació (veure calendari).
 • Si s’ha finalitzat el grau bàsic: qualificació mitjana dels mòduls professionals i del projecte.
 • Si s’ha aprovat la prova d’accés: certificat on consti la qualificació de la prova d’accés. No cal certificat si la prova d’accés va ser superada a partir del 2011. Si no s’ha pogut obtenir el certificat, es pot adjuntar la certificació de la superació de la prova fins al final del període de reclamacions (veure calendari).
 • Si es té un títol de grau mitjà o grau superior: certificat amb la qualificació final del cicle mitjà o superior.
 • Si es té un certificat de professionalitat: qualificació del certificat de professionalitat.
 • Per a preinscripció a 2n curs: últim butlletí de notes de 1r curs.

Accés a la sol·licitud de preinscripció * disponible del 24 al 30 de maig

Una vegada enviada la sol·licitud, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació. Igualment, durant el període de presentació de documentació es pot adjuntar la documentació acreditativa que es consideri.

Nou

2.- PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC

Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica poden utilitzar el formulari en suport informàtic.

Documentació identificativa:

Major d'edat (o es fan els 18 anys durant l'any 2024):

 • DNI o NIE o passaport.

Menor d'edat (i no es fan els 18 anys durant l'any 2024):

 • De l'alumne: DNI o NIE o passaport.
 • Del pare/mare/tutor: DNI o NIE o passaport.
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Document d’identitat de l’alumne si s’ha identificat amb el passaport. Si s’ha identificat amb el DNI o NIE només cal adjuntar-lo si no s’han pogut validar les dades i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud.

Documentació a efectes de baremació:

 • Si encara s’està cursant l’ESO: qualificació mitjana de 3r i 4t d’ESO. No cal adjuntar cap certificat perquè aquesta s’obté de les bases de dades del Dpt. d’Educació i es mostra en la llista de puntuació provisional. Si no s’ha pogut obtenir, s’ha de presentar telemàticament en el període de reclamacions (veure calendari).
 • Si ja s’ha finalitzat l’ESO: certificat acadèmic amb nota mitjana numèrica ESO. No cal adjuntar certificació acadèmica si s’ha finalitzat l’ESO a partir del curs 2017-18 o si es cursa actualment el 4t d’ESO (s’obtindrà de les bases de dades d’Educació). Si no s’ha pogut obtenir, caldrà presentar-lo abans de finalitzar el període de reclamació (veure calendari).
 • Si s’ha finalitzat el grau bàsic: qualificació mitjana dels mòduls professionals i del projecte.
 • Si s’ha aprovat la prova d’accés: certificat on consti la qualificació de la prova d’accés. No cal certificat si la prova d’accés va ser superada a partir del 2011. Si no s’ha pogut obtenir el certificat, es pot adjuntar la certificació de la superació de la prova fins al final del període de reclamacions (veure calendari).
 • Si es té un títol de grau mitjà o grau superior: certificat amb la qualificació final del cicle mitjà o superior.
 • Si es té un certificat de professionalitat: qualificació del certificat de professionalitat.
 • Per a preinscripció a 2n curs: últim butlletí de notes de 1r curs.

Accés a la sol·licitud de preinscripció * disponible del 24 al 30 de maig

Una vegada enviada la sol·licitud, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació. Igualment, durant el període de presentació de documentació es pot adjuntar la documentació acreditativa que es consideri.

Nou

3.- ATENCIÓ PRESENCIAL EN EL CENTRE

El centre prestarà atenció personalitzada, mitjans informàtics i assessorament a les persones que tinguin dificultats per a la realització de les gestions de forma telemàtica.

No cal sol·licitar cita prèvia

Nou

4.- CALENDARI

Tots els llistats es publicaran en aquest web

 • Publicació de l’oferta de places: 23 de maig
 • OFERTA DE PLACES
 • Presentació de sol·licituds: del 24 al 30 de maig
  (termini per enviar la documentació fins el 31 de maig)
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb puntuació provisional: 28 de juny
 • LLISTA DE SOL·LICITUDS AMB PUNTUACIÓ PROVISIONAL

 • Termini per presentar una reclamació: del 28 de juny al 3 de juliol, utilitzant l’eina electrònica
 • Llistes, amb puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 8 de juliol
 • LLISTAT AMB RECLAMACIONS RESOLTES

 • Publicació de places de la primera assignació, amb indicació del número de petició atesa: 15 de juliol
 • LLISTAT PRIMERA ASSIGNACIÓ

 • Matrícula per als alumnes que se’ls ha assignat la seva primera opció en la primera assignació: del 17 al 22 de juliol
 • Publicació de places de la segona assignació, amb indicació del número de petició atesa: 31 de juliol
 • LLISTAT SEGONA ASSIGNACIÓ

 • Matrícula per als alumnes que han obtingut plaça en el segon procés d’assignació: del 2 al 6 de setembre
Nou

5.- GESTIÓ DE LES PLACES VACANTS

Per gestionar les places vacants s’obre un nou procés en què podran participar les persones que no han obtingut una assignació en la preinscripció i aquelles que no hagin presentat la sol·licitud de preinscripció.

Poden participar en aquest procés:

- Les persones que han participat en la preinscripció i no han obtingut cap plaça ni en la primera ni en la segona assignació.
- Les persones que no han participat en la preinscripció.

Calendari

 • Publicació de vacants: 12 de setembre
 • Publicació de vacants
 • Ampliació de peticions de la sol·licitud de preinscripció, correcció de la qualificació al·legada i presentació de sol·licituds si no s’ha participat en el procés de preinscripció: del 12 al 16 de setembre
 • Publicació de la llista de sol·licituds que participen en aquest procés: 19 de setembre
 • Llista de participants en el procés

 • Publicació de la llista de places assignades: 25 de setembre
 • Llistat places assignades

 • Matrícula de les assignacions: del 26 al 30 de setembre
Nou

5.- ASSIGNACIÓ DE PLACES

Les sol·licituds s’ordenen per vies, amb les prioritats que es determinen en cada cas, la qualificació mitjana de manera decreixent i l’ordre de petició, de manera que les persones amb major prioritat i nota obtinguin plaça, independentment de l’ordre en què hagin relacionat les opcions.

 • VIA 1: 80% de les places: via ESO i Grau Bàsic. Són prioritàries les sol·licituds de les persones que han acabat els estudis els anys 2022, 2023 i 2024.
 • VIA 2: 15% de les places: via Prova d’Accés, Curs d’Accés a Grau Mitjà, proves d’accés a la universitat, graduats universitaris.
 • VIA 3: 5% de les places: via títol de tècnic (GM) i tècnic superior (GS).
 • Via certificat de professionalitat: s’assignen fins a un 5 % de l’oferta de places. Aquestes assignacions no ocupen plaça.

Si per alguna via no s’ocupen totes les places reservades que li corresponen, les vacants es repartiran a la resta de vies.

Més informació: Web del Departament d’Educació

Per qualsevol dubte o consulta: iescomtederius@xtec.cat

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
877 44 98 98
iescomtederius@xtec.cat