Activitats complementàries

Les activitats complementàries són aquelles activitats lligades directament amb el currículum de l’alumnat, mitjançant les quals es reforcen, es consoliden i/o es complementen les activitats de classe i el procés d’ensenyament-aprenentatge. Les activitats extraescolars no estan lligades directament amb el currículum, però es realitzen amb finalitats educatives. En ambdós casos, les activitats es poden realitzar en el recinte del centre o fora del mateix.
Podem considerar activitats complementàries les xerrades o conferències, visites, tallers, assistència a presentacions de Projectes/Síntesi d’altres grups-classe...

INSTRUCCIONS A SEGUIR

Per a realitzar una activitat complementària o extraescolar cal seguir les següents instruccions:

 1. Totes les activitats s’han de proposar en reunions d’Equips Docents, si és possible a l’inici de curs.
 2. Les activitats complementàries que es realitzen dins del recinte del centre, només cal comunicar-les a Prefectura d’estudis mitjançant el formulari:

Formulari

 1. Les activitats fora del centre (sortides), un cop proposades en la reunió Equip Docent, s’han de presentar al Consell Escolar per a que siguen aprovades. Si no es rep una resposta negativa, les activitats queden aprovades.
 2. Els tutors/es seran els responsables de recollir les autoritzacions dels alumnes menors d’edat.  Les autoritzacions són:
  1. Per a totes les sortides a Tarragona:
  2. Descarregar

  3. Per a una sortida fora del municipi de Tarragona:
  4. Descarregar

 3. Quan es conega el dia concret de la sortida, s’ha d’emplenar e següent document i lliurar-lo a Cap d’Estudis Adjunta

Proposta sortida

 1. Un cop realitzada l’activitat, s’ha d’emplenar el següent document i lliurar-lo a  Cap d’Estudis Adjunta:

Informe

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
877 44 98 98
iescomtederius@xtec.cat