Servei d’Assessorament

SERVEI D'ASSESSORAMENT CURS 2022-2023

Preguntes freqüents

A QUI S’ADREÇA?

S’adreça a les persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.

QUÈ M’OFEREIX?

 • Disposar de forma individual d’un assessor especialista en una família professional que m’ajudarà a identificar les meves capacitats, interessos i el meu objectiu professional al llarg de diferents sessions de treball.

 • Entendre les possibilitats que m’ofereix el sistema de Formació Professional i com puc beneficiar-me’n.

 • Saber si la meva experiència laboral es pot reconèixer acadèmicament per continguts d’un cicle formatiu, i què he de fer per aconseguir-ho.

 • Conèixer si els cursos de formació que he realitzat tenen reconeixement acadèmic i en quina mesura em poden ajudar a assolir un títol de Formació Professional.

 • Assessorament per decidir l’estratègia de formació que millor s’adapti als meus interessos, trajectòria professional i al temps de què disposo.

 • Disposar d’un informe d’assessorament amb un pla de treball personalitzat amb les indicacions sobre les actuacions que he de fer, i informacions pràctiques per assolir un títol de Formació Professional.

 • L’informe d’assessorament obtingut és un requisit per presentar-se al servei de reconeixement de l’experiència laboral.

QUÉ ÉS?

 • Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament. on hi constarà:

 • Les recomanacions de la persona assessora.

 • L’itinerari formatiu i professional.

 • El dossier de la trajectòria professional.

 • Requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

CARTA DE COMPROMÍS DE QUALITAT DELS SERVEIS

PREU DEL SERVEI

 60€.

 • Bonificació del 50 % a les famílies nombroses i monoparentals.

 • Exempció: famílies nombroses especials, minusvàlues igual o superior al 33%, persones subjectes a mesures privatives de llibertat, i víctimes d'actes terroristes (cònjuges i fills).

ON PUC OBTENIR INFORMACIÓ?

SOL·LICITUD DEL SERVEI:

 • Cal lliurar de forma personal a la secretaria del centre una sol·licitud escollint la família professional de la que es vol rebre assessorament.

 • La sol·licitud del servei d'assessorament es realitzarà per una família professional.

  • Horari de Secretaria del IES Comte de Rius

  • Matí: de 9:00 a 13:00.

  • Tarda: a partir del dia 16 de setembre, dilluns, dimecres i dijous de 16 a 18,30 hores.

 • Criteris d'admissió

  • L’ordre d’admissió, als centres del Departament, es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

OFERTA PER FAMÍLIES PROFESSIONALS:

FAMÍLIES PROFESSIONALS PLACES
EE ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
GM - Tècnic en instal·lacions electrotècniques i automàtiques 4
GS - Manteniment electrònic 2
GS - Sistemes de telecomunicacions i informàtiques 2
GS - Automatització i robòtica industrial
FM FABRICACIÓ MECÀNICA
GM - Mecanització 3
GS- Disseny en Fabricació Mecànica 3
QU QUÍMICA
GM - Planta Química 2
GS - Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat 3
GS - Química industrial 18
EO - EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
GM - Obres d'interior, decoració i rehabilitació 2
GS - Projectes d'Edificació 4

 

CALENDARI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

 • Període d’admissió de les sol·licituds:

  • Data d’inici del procés de sol·licitud d’inscripció 12 de setembre del 2022.

  • Data de tancament del procés de sol·licitud d’inscripció el 24 de setembre del 2022.

 • Full sol·licitud del Servei d'Assessorament:
 • Cal presentar el full de sol·licitud i una fotocòpia del DNI
 • Full sol·licitud del servei

LLISTA ADMESOS I PLACES DE RESERVA

 • Publicació de les llistes d'admesos el 26 de setembre del 2022.

 • Llista provisional admesos (link a la llista)

 • Reclamacions a la llista provisional de persones admeses entre el 26 i el 29 de setembre del 2022. Presentar la reclamació a secretaria.

LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS

 • Publicació de les llistes definitiva d'admesos el 30 de setembre del 2022.

 • Llista definitiva admesos (link a la llista)

 • Presentació documentació: Les persones admeses tenen que presentar la documentació a la secretaria del centre entre els dies 30 de setembre i 7 d'octubre del 2022. 

DOCUMENTACIÓ PER PORTAR A LA SECRETARIA DEL CENTRE

 • Full d’inscripció amb les dades personals i la família professional escollida.

 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l'original per la seva verificació.

 • Document justificatiu de la bonificació o l'exempció del preu públic si és el cas.

  • Resguard de pagament del preu establert.

  • Full inscripció del servei (link arxiu adjunt)

 • La manca de pagament del preu del servei en el termini establert comporta l’exclusió del servei.


CALENDARI ASSESSORAMENT

Els aspirants que estiguin a la llista definitiva d'admesos hauran de fer la inscripció al servei d’Assessorament amb el pagament corresponent, presentant els següent documents.

 • Full d’inscripció amb les dades personals i la família professional escollida.

 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l'original per la seva verificació.

 • Document justificatiu de la bonificació o l'exempció del preu públic si és el cas.

 • La manca de pagament del preu del servei en el termini establert comporta l’exclusió del servei.


MODELS DOCUMENTS

Model certificat empresa

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256
iescomtederius@xtec.cat