SERVEI DE RECONEIXEMENT

SERVEI DE RECONEIXEMENT CURS 2022-2023

QUÈ ÉS POT ACONSEGUIR?

 • Reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral.

 • En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional relacionats.

A QUI S'ADREÇA?

 • Les persones destinatàries han d’haver complert 18 anys i han d’acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

 • Imprescindible: Informe del servei d’assessorament o Procedents de convocatòries d'acreditació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o títol afí. (Qualifica’t/Acreditació).

ON PUC OBTENIR INFORMACIÓ?

COM FUNCIONA?

 • Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, avaluació i certificació.

 • La persona prèviament ha d’haver rebut l’informe del servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu.

 • El presta el centre educatiu de forma personalitzada.

 • Consisteix en una entrevista entre la persona i els avaluadors del centre educatiu de forma individualitzada.

 • Conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu a on hi constaran les unitats formatives i mòduls reconegudes.

 • Per convalidar les Unitats Formatives certificades, la persona s’ha de matricular en el cicle formatiu corresponent acreditant els requisits d'accés.

PREU DEL SERVEI:

18 € per Unitat Formativa.

 • Bonificació del 50 % a les famílies nombroses i monoparentals.

 • Exempció: famílies nombroses especials, minusvàlues igual o superior al 33%, persones subjectes a mesures privatives de llibertat, i víctimes d'actes terroristes (cònjuges i fills).

 • La sol·licitud del servei d'assessorament es realitzarà per un cicle formatiu.

ON PUC OBTENIR INFORMACIÓ?

SOL·LICITUD DEL SERVEI:

 • Cal lliurar de forma personal a la secretaria del centre una sol·licitud escollint el cicle formatiu.

 • La sol·licitud del servei de reconeixement es realitzarà per un cicle formatiu.

CRITERIS D’ADMISSIÓ:

 • L’ordre d’admissió, als centres del Departament, es realitzarà d’acord als següents criteris:

 • Si el nombre de sol·licituds és superior al nombre de places, en els centres públics s’aplicaran, successivament, els següents criteris:

 • Haver fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’orientació, en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius de formació professional del sistema educatiu, o bé el servei d’assessorament; en cas d’empat es prioritzarà la major edat.

 • El major temps de desenvolupament d’experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle formatiu.

 • Un cop aplicats els criteris precedents, si resten persones sense plaça, se les podrà reassignar a altres centres públics o bé tindran accés preferent per ser admeses en el mateix centre i cicle formatiu, en el curs acadèmic següent.

 

Oferta per famílies professionals:

FAMÍLIES PROFESSIONALS PLACES
EE ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
GM - Tècnic en instal·lacions electrotècniques i automàtiques 4
GS - Manteniment electrònic 2
GS - Sistemes de telecomunicacions i informàtiques 2
GS - Automatització i robòtica industrial
FM FABRICACIÓ MECÀNICA
GM - Mecanització 3
GS- Disseny en Fabricació Mecànica 3
QU QUÍMICA
GM - Planta Química 2
GS - Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat 3
GS - Química industrial 18
EO - EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
GM - Obres d'interior, decoració i rehabilitació 2
GS - Projectes d'Edificació 4

CALENDARI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

 • Curs 2022-2023

 • Per realitzar la inscripció cal presentar

  • Full de sol·licitud amb les dades personals i el cicle formatiu escollit.

  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l'original per la seva verificació.
  • Informe d'assessorament

 • Full sol·licitud Servei de Reconeixement

Els aspirants que estiguin a la llista definitiva d'admesos hauran de fer la inscripció al servei de Reconeixement amb el pagament corresponent, presentant els següent documents.

 • Document justificatiu de la bonificació o l'exempció del preu públic si és el cas.

 • Resguard de pagament del preu establert.

 • Full inscripció Servei de Reconeixement

Full inscripció

RECLAMACIONS

Les reclamacions a la resolució de la junta es podran presentar durant 10 dies hàbils després del lliurament de la certificació obtinguda a la secretaria del centre.

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256
iescomtederius@xtec.cat