Qui Som

L’Institut Comte de Rius és un centre públic de la ciutat de Tarragona que forma part de la xarxa de centres públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. És un centre docent arrelat a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Els criteris pedagògics del nostre projecte educatiu regeixen i orienten l’exercici professional de tot el personal que, permanentment o ocasionalment, hi treballa.

A l’Institut Comte de Rius, els criteris que regeixen l’organització pedagògica dels ensenyaments que impartim contribueixen a :

 • La integració dels alumnes procedents dels diversos col·lectius, en aplicació del principi d’inclusió.
 • L’adequació dels processos d’ensenyament al ritme d’aprenentatge individual.
 • La coeducació, que ha d’afavorir la igualtat entre l’alumnat.
 • La incentivació de l’esforç individual i grupal, especialment en el treball quotidià a l’institut.
 • Reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís dels alumnes en llur procés educatiu, sens perjudici de continuar fomentant el paper de les famílies en l’educació dels fills.
 • Educar en la responsabilitat de l’estudi i desenvolupar àmbits d’autoaprenentatge que resultin positius per al progrés dels alumnes.
 • Afavorir el desenvolupament de les capacitats dels alumnes que els permeti la plena integració social i laboral i la incorporació als estudis superiors com a resultat de l’acció educativa.
 • Adequar la funció del professorat, com a agent del procés educatiu, a les característiques i les necessitats de cada ensenyament, sens perjudici del manteniment de la coherència global dels elements educatius de la formació.
 • Fer possible una avaluació objectiva del rendiment escolar que delimiti els resultats i els efectes de l’avaluació dels processos d’ensenyament i d’aprenentatge i els resultats de l’avaluació del progrés assolit individualment per cada alumne o alumna, i evidenciar la correlació entre els resultats acadèmics dels alumnes i les fites que es proposaven en incorporar-se a aquests ensenyaments.
 • Potenciar l’exercici de la ciutadania activa mitjançant la participació en l’activitat de la comunitat.
 • Establir regles, basades en els principis democràtics, que afavoreixin els hàbits de convivència i el respecte a l’autoritat del professorat.
Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
877 44 98 98
iescomtederius@xtec.cat