PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 2021 / 2022

Nou

1.- PRESENTAR SOL·LICITUD EN SUPORT ELECTRÒNIC

La presentació de la sol·licitud ha de fer-se electrònicament. No s’accepten sol·licituds en paper.

El tràmit acaba amb l’enviament del formulari, on s’adjunta la documentació acreditativa necessària, i no s’ha de presentar cap còpia al centre.

Documentació identificativa:
Si s’ha indicat el número identificador de RALC de l’alumne/a, no cal presentar cap documentació identificativa.

Accés a la sol·licitud de preinscripció

*(disponible del 25 al 31 de maig)

- Una vegada enviada la sol·licitud, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació. Igualment, durant el període de presentació de documentació es pot adjuntar la documentació acreditativa que es consideri.

Nou

2.- SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC:

Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació. En aquest cas, cal adjuntar al formulari el document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud per acreditar la seva identitat.

Documentació a adjuntar a la sol·licitud només en cas de sol·licitud en suport informàtic:

Major d'edat (o es fan els 18 anys durant l'any 2021):

 • DNI o NIE o passaport o document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea

Menor d'edat (i no es fan els 18 anys durant l'any 2021):

 • De l'alumne: DNI o NIE o passaport o document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea
 • Del pare/mare/tutor: DNI o NIE o passaport o document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Documentació a efectes de baremació:

 • Certificat de la prova d’accés (no cal presentar si s’ha obtingut a partir del 2011)
 • Certificat nota mitjana Batxillerat (no cal presentar si s’ha obtingut des del 2016-17)
 • Certificat nota mitjana Cicle Formatiu de Grau Mitjà (no cal presentar si s’ha obtingut des del 2016-17)
 • Certificat nota mitja d’altres estudis que hi donin accés (COU, BUP, CFGS, FP2)

Si aquesta informació no ha pogut obtenir-se de les bases de dades d’Educació, s’haurà d’acreditar documentalment la qualificació obtinguda abans de finalitzar el període de reclamacions (del 23 al 30 de juny).

Els alumnes pendents d’avaluació extraordinària de batxillerat o cicle formatiu han de presentar certificat de qualificació abans de finalitzar el període de reclamacions (del 23 al 30 de juny).

Accés a la sol·licitud de preinscripció en suport informàtic

*(disponible del 25 al 31 de maig)

 

Nou

3.- ATENCIÓ PRESENCIAL EN EL CENTRE

El centre prestarà atenció personalitzada, mitjans informàtics i assessorament a les persones que tinguin dificultats per a la realització de les gestions de forma telemàtica.

Caldrà sol·licitar cita prèvia

Nou

4.- TERMINIS:

Nou

Més informació

Segona fase d'admissió als cicles d'FP (procediment ordinari de preinscripció i matrícula)  

Destinataris: només poden participar en aquesta fase d'admissió les persones que van presentar la sol·licitud de preinscripció i no van obtenir plaça.

Oferta de places: només s'inclouen en aquesta fase les places vacants del primer procés d'assignació, és a dir, lesplaces no ocupades de l'oferta final.

Novetats al calendari: es modifica el calendari anteriorment publicat.

 • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 2 de setembre de 2021.
 • Presentació de sol·licituds per a la segona fase d'admissió (ampliació de peticions): del 2 al 6 de setembre de 2021.
 • Publicació d'admesos al centre: 7 de setembre de 2021.

Procés extraordinari d'admissió als cicles d'FP (ampliació de l'oferta)

Destinataris: poden participar-hi tots els alumnes que acreditin els requisits d'accés a l'ensenyament.

Oferta de places: s'ofereixen places noves a través de la creació de nous grups, i d'un increment de la capacitat dels grups de manera generalitzada en centres amb més demanda que oferta.

Les noves places es difondran a la web del Departament.

Procediment: les persones interessades han de presentar, dins el termini previst, una sol·licitud d'admissió a cadascun dels centres, en què han de concretar fins a cinc cicles i torns que siguin del seu interès, ordenats per prioritat. 

Caldrà presentar, juntament amb la sol·licitud, la documentació acreditativa següent:

 • document d'identificació personal: DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna; si és menor d'edat, llibre de família i DNI, NIE o passaport del tutor o tutora;
 • certificació dels estudis o de la prova d'accés al·legats per a l'accés, en què consti la qualificació obtinguda.
 • resguard de la sol·licitud de preinscripció a cicles del grau corresponent per al curs 2021-2022, si escau.

Assignació de les places, si la demanda és inferior a l'oferta, s'assignen directament. 

Només en cas que hi hagi més peticions que places, s'ordenen les sol·licituds seguint els criteris següents:

 • Es tenen en compte les primeres peticions de totes les sol·licituds, i s'ordenen en primer lloc les dels alumnes que han participat enguany en la preinscripció del grau corresponent respecte dels que no ho han fet, i, dins de cada grup, per ordre decreixent en funció de la qualificació al·legada. 
 • Si un cop assignades les primeres peticions encara queden vacants, s'atorguen a les sol·licituds pendents que han demanat el cicle o torn com a segona petició, ordenades de la mateixa manera indicada, si cal.
 • S'actua de la mateixa manera successivament amb totes les peticions fins que s'exhaureix l'oferta.

Calendari:

 • Publicació al web del Departament de l'ampliació de l'oferta: 8 de setembre de 2021.
 • Publicació al web del centre educatiu de l'oferta total disponible: 8 de setembre de 2021.
 • Presentació de sol·licituds al centre: del 8 al 10 de setembre.

 

Nou

5.- ASSIGNACIÓ DE PLACES

Les peticions s’ordenen, dins de cada via, d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o de la prova que permeten l’accés al cicle.

Només s’assignarà plaça (o llista d’espera) quan la qualificació que consti en la llista ordenada definitiva sigui igual o superior a 5.

 • 60% de les places: via de Batxillerat o estudis equivalents (COU, BUP). Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries pel cicle o el COU amb una opció equivalent a una de les modalitats prioritàries.
 • 20% de les places: via de Títol de Tècnic de Formació Professional (CFGM).
  S’estableixen les prioritats següents:
  • En 1r lloc: alumnes amb títol de tècnic de GM d’una família professional afí.
  • En 2n lloc: alumnes amb títol de tècnic de GM d’una família professional no afí.
 • 20% de les places: via Prova d’Accés o altres titulacions
  Si per alguna via no s’ocupen totes les places reservades que li corresponen, les vacants es repartiran a la resta de vies de forma proporcional.

Consulta les opcions d’accés a cicles de GS en funció de la família o cicle del títol

Més informació: Web del Departament d’Educació

Per qualsevol dubte o consulta: iescomtederius@xtec.cat

Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256