Operacions de Laboratori

 • Ensenyament: Formació professional – Grau Mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Família professional: Química
 • Codi del cicle: CFPM QU20 (LOE)
 • Modalitat: presencial
 • Duració: 2 cursos escolars
 • Horari:
  • 1r curs: grup de matí (de 8 a 14.30 h)
  • 2n curs per determinar
 • Preu: 50 € (assegurança escolar + aportació famílies) + 0 € (preu públic) = 50 € /anuals

Competència general

La competència general d'aquest títol consisteix a realitzar assajos de materials, anàlisis fisicoquímiques, químiques i biològiques, mantenint operatius els equips i les instal·lacions de serveis auxiliars, complint les normes de qualitat i prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Currículum (a partir del curs 2024 – 2025)

Mòdul
Professional
Hores al
centre educatiu
Hores d'estada
a l'empresa
Hores
Totals
0116. Principis de manteniment electromecànic

33

33

66

1249. Química aplicada

132

99

231

1250. Mostreig i operacions unitàries de Laboratori

132

99

231

1251. Proves fisicoquímiques

99

99

198

1252. Serveis auxiliars en el laboratori

33

33

66

1253. Seguretat i organització en el laboratori

66

66

132

1254.Tècniques bàsiques de microbiologia i bioquímica

99

 

99

1255. Operacions d'anàlisi química

165

53

218

1256. Assajos de materials

99

 

99

1257. Emmagatzematge i distribució en el laboratori

33

33

66

0156. Anglès professional

66

 

66

1664. Digitalització aplicada als sectors productius

33

 

33

1708. Sostenibilitat aplicada al sistema productiu

33

 

33

1709. Itinerari personal per a l'ocupabilitat I

99

 

99

1710. Itinerari personal per a l'ocupabilitat II

66

 

66

1713. Projecte intermodular

198

 

198

Mòdul professional optatiu

99

 

99

Currículum (fins el curs 2023 - 2024)

Mòduls professionals: Unitats formatives:
M1: Química aplicada
 • Química bàsica
 • Química orgànica
 • Processos en la indústria química
M2: Mostreig i operacions unitàries de laboratori
 • Mostreig
 • Operacions mecàniques
 • Operacions tèrmiques i per difusió
M3 - Proves fisicoquímiques
 • Propietats fisicoquímiques
 • Propietats col·ligatives
 • Propietats òptiques
M4: Serveis auxiliars de laboratori
 • Equips i instruments auxiliars
 • Aplicacions dels serveis auxiliars
M5: Seguretat i organització en el laboratori
 • Seguretat en el laboratori
 • Higiene i gestió ambiental
 • Gestió de qualitat
M6: Operacions d’anàlisi química
 • Procediment analític
 • Volumetries i gravimetries
 • Tècniques analítiques
M7: Emmagatzematge i distribució en el laboratori
 • Instal·lacions i documentació
 • Emmagatzematge
M8: Tècniques bàsiques de microbiologia i bioquímica
 • Instal·lacions i equips per assajos microbiològics
 • Assajos microbiològics
 • Assajos biotecnològics
M9: Assajos de materials
 • Propietats i aplicacions dels materials
 • Assajos mecànics, metal·logràfics i de corrosió
M10: Principis de manteniment electromecànic
 • Xarxes de distribució i equips elèctrics
 • Instal·lacions pneumàtiques i elèctriques
 • Elements mecànics i principis de manteniment
M11: Formació i Orientació Laboral
 • Incorporació al treball
 • Prevenció de riscos laborals
M12: Empresa i iniciativa emprenedora
 • Empresa i iniciativa emprenedora
M13: Anglès tècnic
 • Anglès tècnic
M14: Síntesi
 • Síntesi
M15: Formació en centres de treball
 • Formació en centres de treball

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un altre cicle de grau mitjà
 • a un cicle de grau superior

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a de laboratoris de química
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a d’indústries químiques, alimentàries, farmacèutiques i transformadores
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a del sector mediambiental
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a de control de qualitat de materials, metal·lúrgia i galvanotècnia
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a d’assajos de productes de fabricació mecànica
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a de microbiologia alimentària, mediambiental, farmacèutica i d’aigües
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a de matèries primeres i producte acabat 
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a de control i recepció de matèries
 • Auxiliar, operador/a o tècnic/a de centres de formació i investigació
 • Operador/a de manteniment de serveis auxiliars, equipament i magatzem
 • Mostrejador i assajos de camp

Què necessites per accedir-hi

Tenir un d’aquests títols:

 • Graduat/ada en educació secundària obligatòria
 •  Tècnic/a bàsic/a
 •  Tècnic/a
 •  Tècnic/a superior
 •  Tècnic/a auxiliar
 •  Batxillerat superior (plans educatius anteriors a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig)
 •  Titulacions equivalents per accedir als cicles formatius de grau superior

O bé, haver superat:

 • Una oferta formativa de certificat professional inclosa en el cicle.
 •  Un curs de formació específic per accedir als cicles de grau mitjà.
 •  Una prova d'accés.
 •  El segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.
 •  El tercer curs del Pla 1963 o segon de comuns experimental dels ensenyaments d'arts aplicades i oficis artístics.
 •  El segon curs de BUP, amb un màxim de dues matèries suspeses.
 •  Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per tenir 40 anys o més i acreditar experiència laboral o professional.
 • Altres estudis o cursos de formació equivalents acadèmicament.

Com preinscriure’t

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la.

Preinscripció matricula

Preinscripció (GENCAT)

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
877 44 98 98
iescomtederius@xtec.cat