Disseny en Fabricació Mecànica

Quines competències professionals s’assoleixen en aquest cicle formatiu?

 • Dissenyar productes de fabricació mecànica
 • Automatitzar productes de fabricació mecànica
 • Elaborar la documentació tècnica dels productes de fabricació mecànica
 • Dissenyar útils per al processat de xapa
 • Automatitzar els processos operatius dels útils de processat de xapa
 • Elaborar la documentació tècnica de l’útil
 • Dissenyar motlles i models per al procés de fosa i/o forja
 • Automatitzar els processos operatius dels motlles
 • Elaborar la documentació tècnica dels motlles i/o models

Com funcionen els nous cicles formatius?

 • Les unitats formatives són avaluables i certificables.
 • La superació de totes les unitats formatives associades a un mòdul implica la superació i la certificació del mòdul professional
 • La superació de tots el mòduls professionals suposa l’obtenció de la titulació

Com es pot accedir a aquest ensenyament?

Complint algun dels requisits següents:

 • Haver obtingut el títol de Batxillerat o equivalent
 • Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau superior
 • Haver obtingut un títol de Tècnic (cicle formatiu de grau mitjà) 
 • Haver obtingut altra títol de Tècnic Superior (cicle formatiu de grau superior)

Quines són les sortides professionals?

Aquest professional pot desenvolupar la seva carrera professional en els sector de les indústries transformadores de metalls, polímers, elastòmers i materials compostos relacionats amb els subsectors de construcció de maquinària i equip mecànic, de material i equip elèctric electrònic i òptic, i de material de transport enquadrat en el sector industrial; treballant com a:

 • Delineant projectista
 • Tècnic/a en disseny assistit per ordinador (CAD)
 • Tècnic/a en desenvolupament de productes
 • Tècnic/a en desenvolupament de matrius
 • Tècnic/a en desenvolupament d’utillatges
 • Tècnic/a en desenvolupament de motlles

A quins altres estudis dóna accés?

 • Qualsevol altre cicle formatiu de grau superior
 • Estudis universitaris oficials de grau

Mòduls professionals del cicle formatiu

Mòduls professionals: Unitats formatives:
M1 - Representació gràfica en fabricació mecànica - ECTS: 9
 • Representació gràfica
 • Disseny Assistit per Ordinador (CAD)
M2 - Disseny de productes mecànics- ECTS: 18
 • Disseny de productes mecànics
 • Selecció i avaluació de materials i elements mecànics
M3 - Disseny d’estris de processat de xapa i estampació - ECTS: 18
 • Anàlisi d’elements per al disseny d’estris de processat de xapa i estampació
 • Disseny d’estris de processat per deformació volumètrica
 • Disseny d’estris de processat per doblegat
 • Disseny d’estris de processat per embotició
 • Disseny d’estris de processat per tall
M4 - Disseny de motlles i models de fosa - ECTS: 8
 • Anàlisi d’elements per a motlles i models de fosa
 • Disseny de motlles i models de fosa
M5 - Disseny de motlles per a productes polimèrics- ECTS: 8
 • Anàlisi per al disseny de motlles de polímers
 • Disseny de motlles de polímers
M6 - Automatització de la fabricació - ECTS: 12
 • Sistemes Automàtics
 • Disseny de sistemes automàtics
M7 - Tècniques de Fabricació Mecànica - ECTS: 11
 • Determinació de processos
 • Execució de processos
M8 - Materials - ECTS: 8
 • Propietats dels materials
 • Tractaments tèrmics en materials metàl·lics
 • Materials no metàl·lics
M9 - Formació i orientació laboral - ECTS: 5
 • Incorporació al treball
 • Prevenció de riscos laborals
M10 - Empresa i iniciativa emprenedora - ECTS: 4
 • Empresa i iniciativa emprenedora
M11 - Projecte de disseny de productes mecànics- ECTS: 5
 • Projecte de disseny de productes mecànics
M12 - Formació en centres de treball - ECTS: 22
 • Formació en centres de treball

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256
iescomtederius@xtec.cat