Manteniment Electrònic

Quines competències professionals s’assoleixen en aquest cicle formatiu?

 • Mantenir equips amb circuits d’electrònica digital microprogramable
 • Mantenir equips de telecomunicació
 • Mantenir equips electrònics de potència i control
 • Mantenir equips electrònics d’imatge i so
 • Gestionar i supervisar els processos de manteniment d’estacions base de telefonia
 • Gestionar i supervisar els processos de manteniment dels sistemes de telecomunicació de xarxa telefònica

Com funcionen els nous cicles formatius?

 • Les unitats formatives són avaluables i certificables.
 • La superació de totes les unitats formatives associades a un mòdul implica la superació i la certificació del mòdul professional
 • La superació de tots el mòduls professionals suposa l’obtenció de la titulació

Com es pot accedir a aquest ensenyament?

Complint algun dels requisits següents:

 • Haver obtingut el títol de Batxillerat o equivalent
 • Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau superior
 • Haver obtingut un títol de Tècnic (cicle formatiu de grau mitjà) 
 • Haver obtingut altra títol de Tècnic Superior (cicle formatiu de grau superior)

Quines són les sortides professionals?

Aquest professional pot desenvolupar la seva carrera professional com a personal assalariat o autònom en estudis de delineació, d’arquitectura i enginyeria, promotores, constructores, consultories i Administracions públiques, treballant com a:

 • Tècnic/a en supervisió, verificació, reparació i manteniment d'equips de sistemes de ràdio i televisió i sistemes de producció audiovisual
 • Tècnic/a en supervisió i verificació d'equips de sistemes de radiodifusió
 • Tècnic/a en supervisió, verificació, reparació i manteniment d'equips de sistemes domòtics, immòtics i de seguretat electrònica
 • Tècnic/a en supervisió, verificació, reparació i manteniment en xarxes locals i sistemes telemàtics
 • Tècnic/a en supervisió, verificació i control en sistemes de radioenllaç
 • Tècnic/a en reparació i manteniment d'equips professionals d'àudio, de video i d'equips industrials

A quins altres estudis dóna accés?

 • Qualsevol altre cicle formatiu de grau superior
 • Estudis universitaris oficials de grau

Mòduls professionals del cicle formatiu

Mòduls professionals: Unitats formatives:
M1 - Equips microprogramables - ECTS: 14
 • Introducció als sistemes binaris, funcionament i muntatge de circuits combinacionals i aritmètics
 • Circuits seqüencials: els biestables, els comptadors i els registres
 • Circuits programables: Memòries, PLA i PLD’s i dispositius perifèrics
 • Sistemes microprogramables: el microprocessador i el microcontrolador
M2 - Manteniment d'equips de radiocomunicacions - ECTS: 9
 • Funcionament d’equips de radiocomunicacions
 • Manteniment d’equips de radiocomunicacions
 • Diagnosi d’avaries i reparació d’equips de radiocomunicacions
M3 - Manteniment d’equips de veu i dades - ECTS: 9
 • Funcionament d’equips de veu i dades
 • Manteniment d’equips de veu i dades
 • Diagnosi i reparació d’equips de veu i dades
M4 - Manteniment d'equips d'electrònica industrial - ECTS: 10
 • Control i regulació de velocitat de motors
 • Controladors lògics programables
 • Xarxes industrials
 • Manipuladors i robots
M5 - Manteniment d'equips d’àudio - ECTS: 6
 • Funcionament d’equips d’àudio
 • Manteniment d’equips d’àudio
 • Diagnosi d’avaries i reparació d’equips d’àudio
M6 - Manteniment d'equips de video - ECTS: 6
 • Manteniment i reparació d'equips de captació
 • Manteniment i reparació d'equips d'enregistrament i emmagatzematge
 • Manteniment i reparació d'equips de visualització
 • Disseny d’estris de processat per tall
M7 - Circuits electrònics analògics - ECTS: 14
 • Circuits analògics passius
 • Circuits analògics actius bàsics
 • Aplicacions de circuits analògics
 • Disseny de circuits analògics
M8 - Tècniques i processos de muntatge i manteniment d’equips electrònics - ECTS: 12
 • Edició i captura d’esquemes
 • Simulació de circuits electrònics
 • Disseny, construcció i posada a punt de circuits electrònics
M9 - Infraestructura i desenvolupament del manteniment electrònic - ECTS: 4
 • Planificació del manteniment
 • Gestió del manteniment
 • Gestió dels recursos humans i materials
M10 - Formació i orientació laboral - ECTS: 4
 • Incorporació al treball
 • Prevenció de riscos laborals
M11 - Empresa i iniciativa emprenedora - ECTS: 4
 • Empresa i iniciativa emprenedora
M12 - Projecte de manteniment electrònic - ECTS: 5
 • Projecte de manteniment electrònic
M13 - Formació en centres de treball - ECTS: 22
 • Formació en centres de treball

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256
iescomtederius@xtec.cat