Planta Química

 • Ensenyament: Formació professional – Grau Mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Família professional: Química
 • Codi del cicle: CFPM QU10 (LOE)
 • Modalitat: presencial
 • Duració: 2 cursos escolars
 • Horari:
  • 1r curs: grup de matí (de 8 a 14.30 h)
  • 2n curs per determinar
 • Preu: 50 € (assegurança escolar + aportació famílies) + 0 € (preu públic) = 50 € /anuals

Competència general

La competència general d'aquest títol consisteix a realitzar operacions bàsiques i de control en els processos per l'obtenció i transformació de productes químics, mantenint operatius els sistemes, els equips i els serveis auxiliars, controlant les variables del procés per assegurar la qualitat del producte, complint les normes de prevenció de riscos laborals, seguretat i ambientals.

Currículum (a partir del curs 2024 – 2025)

Mòdul
Professional
Hores al
centre educatiu
Hores d'estada
a l'empresa
Hores
Totals
0109. Paràmetres químics 99 66 165
0110. Operacions unitàries en planta química 198 99 297
0111. Operacions de reacció en planta química 99 66 165
0112. Control de processos químics industrials 99 53 152
0113. Operacions de generació i transferència d’energia en procés químic 165 99 264
0114. Transport de materials a la indústria química 132 66 198
0115. Tractament d’aigües 66 33 99
0116. Principis de manteniment electromecànic 33 33 66
0156. Anglès professional 66   66
1664. Digitalització aplicada als sectors productius 33   33
1708. Sostenibilitat aplicada al sistema productiu 33   33
1709. Itinerari personal per a l'ocupabilitat I 99   99
1710. Itinerari personal per a l'ocupabilitat II 66   66
1713. Projecte intermodular 198   198
Mòdul professional optatiu 99   99

Currículum (fins el curs 2023 - 2024)

Mòduls professionals: Unitats formatives:
M1 - Operacions unitàries en planta química
 • Mescla i dosificació́ de matèries sòlides i fluides
 • Separació́ i classificació́ mecànica
 • Separacions per difusió́
 • Envasat i condicionat de productes
M2 - Operacions de reacció́ en planta química
 • Reaccions químiques
 • Operació́ de reactors
 • Processos de fabricació́
M3 - Control de processos químics industrials
 • Instrumentació́ i control. Mesures industrials
 • Control industrial
 • Autòmats programables
M4 - Operacions de generació́ i transferència d’energia en procés químic
 • Equips de producció́ d’energia tèrmica
 • Transmissió́ de calor i les seves aplicacions
 • Equips de fred industrial
 • Cogeneració́
M5 - Transport de materials en indústria química
 • Conducció́ de fluids
 • Elements d’impulsió́ de fluids
 • Transport de sòlids
 • Emmagatzematge de sòlids, líquids i gasos
M6 - Paràmetres químics
 • Classificació́ dels productes químics
 • Preparació́ de sistemes dispersos
 • Presa de mostres en el procés
 • Mesura de variables fisicoquímiques
M7 - Tractament d’aigües
 • L’aigua en els processos industrials
 • Tractaments d’aigua afluent
 • Depuració́ d’aigües efluents
M8 - Principis de manteniment electromecànic
 • Xarxes de distribució́ i equips elèctrics
 • Instal·lacions pneumàtiques i hidràuliques
 • Elements mecànics i principis de manteniment
M9 - Formació i orientació laboral
 • Incorporació al treball
 • Prevenció de riscos laborals
M10 - Empresa i iniciativa emprenedora
 • Empresa i iniciativa emprenedora
M11 - Anglès tècnic
 • Anglès tècnic
M12 - Síntesi
 • Síntesi
M13 - Formació en centres de treball
 • Formació en centres de treball

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un altre cicle de grau mitjà
 • a un cicle de grau superior

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • operador conductor o operadora conductora d'equips de planta química, de calderes i forns o de mescles
 • operador principal en instal·lacions de tractament químic;
 • operador de màquines trencadores, trituradores i mescladores de substàncies químiques;
 • operador de refineries de petroli i gas natural;
 • operador en instal·lacions de producció d'energia i operacions auxiliars de les plantes químiques;
 • operador d'equips i d'instal·lacions de filtració, separació, així com de depuració d'aigües.

Què necessites per accedir-hi

Tenir un d’aquests títols:

 • Graduat/ada en educació secundària obligatòria
 •  Tècnic/a bàsic/a
 •  Tècnic/a
 •  Tècnic/a superior
 •  Tècnic/a auxiliar
 •  Batxillerat superior (plans educatius anteriors a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig)
 •  Titulacions equivalents per accedir als cicles formatius de grau superior

O bé, haver superat:

 • Una oferta formativa de certificat professional inclosa en el cicle.
 •  Un curs de formació específic per accedir als cicles de grau mitjà.
 •  Una prova d'accés.
 •  El segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.
 •  El tercer curs del Pla 1963 o segon de comuns experimental dels ensenyaments d'arts aplicades i oficis artístics.
 •  El segon curs de BUP, amb un màxim de dues matèries suspeses.
 •  Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per tenir 40 anys o més i acreditar experiència laboral o professional.
 • Altres estudis o cursos de formació equivalents acadèmicament.

Com preinscriure’t

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la.

Preinscripció matricula

Preinscripció (GENCAT)

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
877 44 98 98
iescomtederius@xtec.cat