Sistemes de Telecomunicació i Informàtics

 • Ensenyament: Formació professional – Grau Superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Família professional: Electricitat i electrònica
 • Codi del cicle: CFPS EED0 (LOE)
 • Modalitat: presencial
 • Duració: 2 cursos escolars
 • Horari:
  • 1r curs: grup matí (de 8 a 14.30 h)
  • 2n curs: per determinar
 • Preu: 50 € (assegurança escolar + aportació famílies) + 360 € (preu públic) = 410 € /anuals

Competència general

Aquests estudis capaciten per desenvolupar projectes, així com gestionar i supervisar el muntatge i manteniment de les infraestructures comunes de telecomunicacions i de sistemes i equips de telecomunicacions tals com a xarxes de banda ampla i de radiocomunicacions fixes i mòbils, sistemes telemàtics, de producció audiovisual i de transmissió, a partir de la documentació tècnica, normativa i procediments establerts, assegurant el funcionament, la qualitat, la seguretat i la conservació mediambiental.

Currículum (a partir del curs 2024 – 2025)

Mòdul
Professional
Hores al
centre educatiu
Hores d'estada
a l'empresa
Hores
Totals
0525_Configuració d' infraestructuras de sistemes de telecomunicacions 66 66 132
0552_Sistemes informátics i xarxes locals 132 66 198
0553_Tecniques i procesos en infraestructuras de telecomunicacions 99 53 152
0556_Sistemes de radiocomunicacions 99 33 132
713_Sistemes de telefonia fixa i móbil 99 33 132
0551_Elements de sistemes de telecomunicacions 66 0 66
1709_Itinerari per a l'Ocupabilitat I 99 99
0179_Anglès professional 66 66
665_Digitalización aplicada als sectors productius 33 33
1708Sostenibilidad aplicada al sistema productiu 33 33
0554 Sistemes producció audiovisual 99 99 198
0601_Gestió de projectes de instal-lacions de telecomunicacions 66 33 99
0555_Xarxes telematiques 99 99 198
0557_Sistemes integrats i llar digital 66 33 99
1710_Itinerari per a l'Ocupabilitat II 66 66
MP optatiu 99 99
0558 Projecte intermodular 198 198
Total 1485 515 2000

Currículum (fins el curs 2023 - 2024)

Mòduls professionals: Unitats formatives:
M1 - Configuració d’infraestructures de sistemes de telecomunicacions
 • ICT per a senyals de radiodifusió sonora i televisió
 • ICT per a serveis de telefonia i banda ampla
M2 - Sistemes informàtics i xarxes locals
 • Selecció i configuració d’equips informàtics
 • Configuració de serveis generals i funcions específiques en el sistema informàtic
 • Configuració d’infraestructures de xarxes de veu i dades amb cablatge estructurat
 • Xarxes d’àrea local (LAN) i xarxes sense fil (WLAN). Disseny i configuració
 • Posada en marxa i manteniment de sistemes informàtics i xarxes e dades
M3 - Tècniques i processos en infraestructures de telecomunicacions
 • Replanteig d’infraestructures de sistemes de telecomunicació
 • Muntatge i manteniment de conjunts de captació i distribució de senyals de ràdio i TV
 • Muntatge i manteniment d’infraestructures d’accés al servei de telefonia i de xarxes de banda ampla
M4 - Sistemes de producció audiovisual
 • Muntatge d’instal·lacions de so
 • Muntatge d’instal·lacions d’imatge
 • Manteniment d’instal·lacions d’imatge i so
M5 - Sistemes de radiocomunicacions
 • Sistemes de transmissió per a Radio i Televisió
 • Muntatge i manteniment de sistemes de ràdio i TV
M6 - Gestió de projectes d’instal·lacions de telecomunicacions
 • Plànols i esquemes d’instal·lacions de telecomunicacions
 • Documentació tècnica de telecomunicacions
M7 - Sistemes de telefonia fixa i mòbil
 • Sistemes de telefonia fixa
 • Sistemes de telefonia mòbil i radiocomunicacions
 • Sistemes de telefonia en xarxes IP
M8 - Elements de sistemes de telecomunicacions
 • Caracterització i avaluació dels sistemes i senyals de telecomunicacions
 • Elements i qualitat de conducció dels senyals. Antenes i línies de transmissió
M9 - Xarxes telemàtiques
 • Configuració d’encaminadors i protocols, manteniment i verificació de dispositius d’àrea estesa
 • Protocols, configuració, manteniment i verificació de dispositius d’àrea local i de seguretat
M10- Sistemes integrats i llar digital
 • Comunicacions, seguretat i control de l’entorn
 • Accés interactiu i emmagatzematge a continguts multimèdia
M11 - Fonaments de programació
 • Programació estructurada
 • Disseny modular
M14 - Projecte de sistemes de telecomunicacions i informàtics
 • Projecte de sistemes de telecomunicacions i informàtics
M12 - Formació i orientació laboral
 • Incorporació al treball
 • Prevenció de riscos laborals
M13 - Empresa i iniciativa emprenedora
 • Empresa i iniciativa emprenedora
M15 - Formació en centres de treball
 • Formació en centres de treball

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol altre grau superior o a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • ajudant de projectista en instal·lacions de telecomunicacions per a habitatges i edificis;
 • especialista en instal·lació, integració i manteniment d'equips i sistemes de telecomunicació;
 • cap d'obra en instal·lacions de telecomunicacions;
 • tècnic o tècnica en supervisió, instal·lació, verificació i control d'equips de sistemes de radi i televisió en estudis de producció i sistemes de producció audiovisual;
 • tècnic o tècnica en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control d'equips de sistemes de radiodifusió;
 • tècnic o tècnica en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control d'equips de sistemes de seguretat electrònica i circuits tancats de televisió;
 • tècnic o tècnica en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control en xarxes locals i sistemes telemàtics;
 • tècnic o tècnica en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control en sistemes de radioenllaços;
 • especialista en integració, instal·lació i manteniment d'equips i sistemes informàtics.

Amb aquest títol s'obté la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d'infraestructures comunes de telecomunicacions.

Què necessites per accedir-hi

Tenir un d’aquests títols:

 • Batxillerat.
 • Batxillerat LOGSE.
 • BUP.
 • Tècnic/a de grau mitjà de formació professional.
 • Títol de tècnic/a o tècnic/a d'arts plàstiques i disseny.
 • Tècnic/a superior de formació professional o grau universitari o equivalent.
 • Tècnic/a especialista, tècnic/a superior o equivalent.

O bé, haver superat:

 • Una oferta formativa de certificat professional inclosa en el cicle.
 • Un curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior.
 • Una prova d'accés.
 • El segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • El COU o un curs preuniversitari.
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per tenir 40 anys o més i acreditar experiència laboral o professional.

Com preinscriure’t

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la.

Preinscripció matricula

Preinscripció (GENCAT)

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
877 44 98 98
iescomtederius@xtec.cat