Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat

 • Ensenyament: Formació professional – Grau Superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Família professional: Química
 • Codi del cicle: CFPS QUD0 (LOE)
 • Modalitat: presencial
 • Duració: 2 cursos escolars
 • Horari:
  • 1r curs: grup matí (de 8 a 14.30 h) i grup tarda (de 15 a 21.30 h)
  • 2n curs: per determinar
 • Preu: 50 € (assegurança escolar + aportació famílies) + 360 € (preu públic) = 410 € /anuals

Competència general

La competència general d'aquest títol consisteix a organitzar i coordinar les activitats de laboratori, pla de mostreig, realitzant tota mena d’assaigs i anàlisis sobre matèries i productes en procés i acabats, orientat a la recerca i al control de qualitat, interpretant els resultats obtinguts, i actuant sota normes d’assegurament de la qualitat.

Currículum (a partir del curs 2024 – 2025)

Mòdul
Professional
Hores al
centre educatiu
Hores d'estada
a l'empresa
Hores
Totals
0065 Mostreig i preparació de la mostra 99 99 198
0066 Anàlisis químiques 165 66 231
0067 Anàlisi instrumental 165 66 231
0068 Assajos físics 66 66 132
0069 Assajos fisicoquímics 99 66 165
0070 Assajos microbiològics 132 66 198
0071 Assajos biotecnològics 99 33 132
0072 Qualitat i seguretat en el laboratori 66 53 119
0179. Anglès professional 66   66
1665. Digitalització aplicada als sectors productius 33   33
1708. Sostenibilitat aplicada al sistema productiu 33   33
1709. Itinerari personal per a l'ocupabilitat I 99   99
1710. Itinerari personal per a l'ocupabilitat II 66   66
0073. Projecte intermodular 198   198
Mòdul professional optatiu 99   99

Currículum (fins el curs 2023 - 2024)

M1 - Mostreig i preparació de la mostra
 • Preparació d’equips i mostres per a l’anàlisi
 • Pla de mostreig
 • Presa de mostres
M3 - Anàlisi instrumental
 • Mètodes elèctrics
 • Mètodes òptics
 • Mètodes de separació
M4 - Assajos físics
 • Tipus de materials
 • Assajos físics destructius i no destructius
M2 - Anàlisis químiques
 • Materials i reactius per anàlisi química
 • Mètodes d’anàlisi volumètrics i gravimètrics
 • Anàlisi orgànica
M5 - Assajos fisicoquímics
 • Propietats i assajos fisicoquímics.
 • Assajos organolèptics
M6 - Assajos microbiològics
 • Preparació d’equips i mostres. Tècniques de sembra
 • Anàlisi microbiològica d’aigües
 • Anàlisi microbiològica d’aliments
 • Anàlisi microbiològica d’aire i superfícies
M7 - Assajos biotecnològics
 • Biologia molecular
 • Assajos de mutagenicitat
M8 - Qualitat i seguretat en el laboratori
 • Sistemes de gestió de la qualitat
 • Tractament dels resultats analítics
 • Seguretat i gestió ambiental
M9 - Formació i orientació laboral
 • Incorporació al treball
 • Prevenció de riscos laborals
M10 - Empresa i iniciativa emprenedora 
 • Empresa i iniciativa emprenedora
M12 - Projecte de laboratori d’anàlisi i de control de qualitat
 • Projecte de laboratori d’anàlisi i de control de qualitat
M13 - Formació en centres de treball
 • Formació en centres de treball

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol altre grau superior o a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica de laboratori i de control de qualitat,
 • analista d'investigació i desenvolupament,
 • analista d'aigües i
 • analista de matèries primeres i de productes acabats.

Què necessites per accedir-hi

Tenir un d’aquests títols:

 • Batxillerat.
 • Batxillerat LOGSE.
 • BUP.
 • Tècnic/a de grau mitjà de formació professional.
 • Títol de tècnic/a o tècnic/a d'arts plàstiques i disseny.
 • Tècnic/a superior de formació professional o grau universitari o equivalent.
 • Tècnic/a especialista, tècnic/a superior o equivalent.

O bé, haver superat:

 • Una oferta formativa de certificat professional inclosa en el cicle.
 • Un curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior.
 • Una prova d'accés.
 • El segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • El COU o un curs preuniversitari.
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per tenir 40 anys o més i acreditar experiència laboral o professional.

Com preinscriure’t

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la.

Preinscripció matricula

Preinscripció (GENCAT)

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
877 44 98 98
iescomtederius@xtec.cat