Projecte Educatiu de Centre

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE:

(Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació (LEC) i les orientacions del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius i del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius)
El Projecte Educatiu de Centre (PEC) de l’Institut Comte de Rius és el document marc que inclou l’anàlisi del centre i del seu entorn,  les seves aliances i relacions, l’oferta formativa, els serveis, el sistema de gestió, els recursos materials i humans, el plantejament institucional, els principis d'identitat, els pedagògics i els organitzatius, el Projecte Lingüístic (PLC) i una sèrie de documents estratègics per a la gestió i funcionament del centre. Així com els valors, els objectius, els indicadors de resultats i de progrés, les prioritats d'actuació i el rendiment de comptes.

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) de l’Institut Comte de Rius, que forma part del Projecte Educactiu de Centre (PEC), es defineix com un projecte plurilingüe i intercultural i emmarca el tractament de les llengües al centre.

Té en compte tant el marc legal com la diagnosi de la realitat del centre,  defineix el paper de la llengua vehicular, el tractament de les llengües curriculars i els aspectes d’organització i de gestió que tenen repercussions lingüístiques,  i  s’estructura en quatre àmbits: pedagògic, de gestió i govern del centre, humà i de serveis, i administratiu.
Tota la comunitat educativa l’ha de conèixer i ha de contribuir a la seva aplicació i desenvolupament.

Els centres públics han de disposar del Projecte Educatiu elaborat pel claustre, a iniciativa del director i , d’acord amb la normativa educativa, han de ser revisats, adequats i adaptats als nous requeriments socials i a la nova orientació de la política educativa, per la qual cosa es troben vinculats directament, en  la seva concreció, per períodes de mandat del/de la directora/a, d’acord amb el Projecte de Direcció (PdD) i els plans d’actuació que s’hi desenvolupin.

Document PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Ministerio Educación
Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Director: Narcís Almena

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256
iescomtederius@xtec.cat