Projecte Educatiu de Centre

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE:

(Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació (LEC) i les orientacions del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius i del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius)

El projecte educatiu de centre (PEC) de l’Institut Comte de Rius és el document marc que inclou l’anàlisi del centre i del seu entorn,  les seves aliances i relacions, l’oferta formativa, els serveis, el sistema de gestió, els recursos materials i humans, el plantejament institucional, els principis d'identitat, els pedagògics i els organitzatius, el projecte lingüístic i una sèrie de documents estratègics per a la gestió i funcionament del centre. Així com els valors, els objectius, els indicadors de resultats i de progrés, les prioritats d'actuació i el rendiment de comptes.

Els centres públics han de disposar del projecte educatiu elaborat pel claustre, a iniciativa del director i , d’acord amb la normativa educativa, han de ser revisats, adequats i adaptats als nous requeriments socials i a la nova orientació de la política educativa, per la qual cosa es troben vinculats directament, en  la seva concreció, per períodes de mandat del/de la directora/a, d’acord amb el Projecte de Direcció (PdD) i els plans d’actuació que s’hi desenvolupin.

Document PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Departament ensenyament
Ministerio educación cultura y deporte
SOC Departament Empresa i Educació
Premi ensenyament
QualiCAT

L’Institut Comte de Rius és un centre públic docent de Tarragona. Està arrelat al territori, a l’entorn i al context social i cultural, amb un projecte educatiu propi, centrat en les persones, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i de funcionament.

Sistema de Gestió de Qualitat Certificat Norma ISO 9001

Bureau Veritas
Carrer Marcel·lí Domingo s/n
Campus Sescelades
43007 Tarragona
TARRAGONA
977 241 384
977 242 256